Afbeelding
vrijdag 9 juli 2021

Uitvoering Uithoornlijn komt dichterbij: een update

Hilde Postma

Sinds de contractondertekening in 2020 werkt Dura Vermeer aan het ontwerp van de Uithoornlijn. Veel onderwerpen zijn op hoofdlijnen vastgelegd in het contract, nu vindt een gedetailleerde uitwerking plaats. Bijvoorbeeld voor de bovenleiding, de inrichting van de tramhaltes, de inpassing in de bestaande omgeving en de stroomvoorziening van de tram. Soms wijzigen eerdere voorstellen, omdat in de detailuitwerking duidelijk wordt dat iets net niet helemaal kan zoals het eerder bedacht is. Tijd voor een update!

door Katja Torbijn, Uithoornlijn

Het ontwerpen van een tramlijn gebeurt gefaseerd. Op basis van de wensen en eisen die de Vervoerregio als opdrachtgever meegaf, ging Dura Vermeer aan de slag met een conceptontwerp. Dat concept stemden de projectorganisatie en Dura Vermeer samen af met de betrokken partijen, zoals de gemeenten Uithoorn en Amstelveen, de provincie Noord-Holland en het Waterschap. Alle opmerkingen verwerkt de aannemer op dit moment in het definitieve ontwerp. Tegelijkertijd maakt Dura Vermeer van het definitieve ontwerp een uitvoeringsontwerp met allerlei tekeningen, zodat de bouwers tot op het allerkleinste detail weten wat ze moeten bouwen. Parallel aan de goedkeuring van het definitieve ontwerp en het opstellen van het uitvoeringsontwerp vragen we de vergunningen aan voor de werkzaamheden.

Locatie halte Aan de Zoom

Veranderingen ten opzichte van eerdere ontwerpen

Tijdens de ontwerpfase kwamen we bepaalde dingen tegen die we straks anders uitvoeren dan eerder bedacht. Omdat – ondanks diverse onderzoeken vooraf – de situatie op locatie net anders is dan verwacht, de techniek zich blijft ontwikkelen, of simpelweg vanwege nieuwe, verbeterde inzichten. Daarnaast nemen we ook de leerpunten van de Amstelveenlijn mee in het ontwerp van de Uithoornlijn.

Bovenleiding

Trams rijden op stroom, die stroom krijgt de tram via de bovenleiding, herkenbaar aan de kabels die boven het tramspoor hangen. Om deze draden op te hangen plaatsen we daarom langs de hele tramlijn bovenleidingsmasten. Eerder gingen we voor de tramlijn uit van een enkele bovenleidingsdraad, omdat deze minder opvallend aanwezig is in het straatbeeld. Straks komt er een zogenaamde meervoudige bovenleiding. Deze bestaat uit een bovenleidingsdraad met daarboven een extra kabel waar we de bovenleidingsdraad aan ophangen. We kiezen hiervoor omdat deze meervoudige bovenleiding betrouwbaarder is en minder snel slijt bij intensief gebruik. Bij een meervoudige bovenleiding is dus minder onderhoud nodig. Daarnaast kunnen we bij een meervoudige bovenleiding de bovenleidingsmasten verder uit elkaar plaatsen, waarmee het aantal masten vermindert.

Zicht- en geluidschermen
Een paar jaar geleden hebben we samen met omwonenden besloten om de zicht- en geluidschermen langs de tramlijn uit te voeren met kokosmatten en te beplanten met hedera. Tijdens de thematafels stelden verschillende bewoners een mix van klimplanten voor. Dat idee voeren we uit, we beplanten de schermen straks met klimop, wilde wingerd, wilde kamperfoelie en vuurdoorn. De buitenzijde van de geluidschermen bekleden we met kokos in een raster . Als de klimplanten volgroeid zijn, is het raster en de kokos daarmee niet meer zichtbaar. Aan de binnenzijde (tramzijde) van de schermen komt geen beplanting, behalve bij halte Aan de Zoom. Kokos is een natuurlijk materiaal dat in de loop van de tijd vergaat. Daarom plaatsen we aan de binnenzijde van de geluidschermen geen kokos, maar geluidsabsorberend materiaal. Dit blijft – in tegenstelling tot kokos – wel bestaan, en voeren we in groen uit. Zo gaan de schermen goed op in de omgeving en blijft de functie van de schermen gehandhaafd.

Fundering: voordat de rails en bovenleiding voor de tramlijn worden aangelegd, zorgen we dat de spoordijk stevig genoeg is om de tramlijn te dragen. In eerste instantie zou dit met geogrid gebeuren. Het voordeel hiervan is dat het weinig hinder voor omwonenden geeft. Helaas blijkt nu uit stabiliteitsberekeningen dat geogrid niet overal mogelijk is. In de binnenbocht van de spoordijk naar de huidige busbaan, nabij Wederik, is het daarom noodzakelijk om damwanden te plaatsen voor de stabiliteit van de spoordijk op dit gedeelte.

De voorkeur ging uit naar een overwegbel waarvan het geluidniveau zich automatisch aanpast aan het niveau van het omgevingsgeluid. Dit leek een goede manier om de hinder van de bel zoveel mogelijk te beperken. Maar deze zogenaamde adaptieve bel heeft een hoog minimum geluidniveau, ook als de omgeving stil is. Dat is niet in verhouding tot het omgevingsgeluid dat rond de overgangen voor langzaam verkeer, zoals bij Aan de Zoom en Bieslook wordt geproduceerd. Daarom is in overleg met de gemeente toch voor een ander type bel gekozen, waarbij het minimale geluidniveau lager kan worden ingesteld dan bij de eerder gekozen bel. Bij de uiteindelijke bel is het geluid op verschillende niveaus in te stellen: overdag harder en ’s avonds en ’s nachts zachter. Dat wordt straks maatwerk per spoorovergang.

Planning

Nu het definitieve ontwerp bijna klaar is, werkt Dura Vermeer ook aan een geactualiseerde planning. Hoewel de uitwerking van het ontwerp onder andere door corona langer duurt, verwachten we de Uithoornlijn nog steeds in de zomer van 2024 in gebruik te nemen. Om dat te realiseren, halen we bepaalde werkzaamheden naar voren of voeren we ze in een andere volgorde uit. In de zomer graven of dempen we alvast enkele delen van watergangen op een paar locaties. In het najaar 2021 starten we met de herinrichting van de kruising Randweg met de spoordijk.

Fasering

We starten begin 2022 met de grote werkzaamheden, tot die tijd voeren we langs de hele tramlijn voorbereidende werkzaamheden uit. Tussen januari en september 2022 leggen we de tramlijn aan tussen de Boerlagelaan en de Amstel. Dat deel van de busbaan is dan buiten gebruik, bussen rijden dan via een omleiding. Daarover informeren we u uiteraard tijdig. Pas daarna leggen we op het andere deel van de busbaan – tussen de Faunalaan en het busstation – de tramlijn aan en geldt daar een omleiding voor de bussen. Dat doen we van september 2022 tot de zomer van 2023. Het busstation blijft altijd in gebruik. Ook werken we in het gebied tussen de Randweg en de aansluiting op de busbaan bij Buitendijks: vanaf het najaar van 2021 tot in het najaar van 2022. Op Amstelveens grondgebied bouwen we de uitbreiding van het opstelterrein en het viaduct over de N201, in de periode vanaf nu tot aan de zomer van 2023.

Werktijden

In principe werken we alleen van maandag tot en met vrijdag, waarbij we een ontheffing hebben om tussen 07.00 en 19.00 uur te werken. In enkele gevallen werken we in het weekend of ’s nachts. We informeren u hier tijdig over en vragen hiervoor apart een vergunning aan.

Vooropnames

Voordat een aannemer met werkzaamheden begint die trillingen kunnen veroorzaken, leggen we de bouwkundige staat van huizen en gebouwen in de directe nabijheid van de werkzaamheden vast. We noemen dit een vooropname. Per fase stelt een gespecialiseerd bedrijf vast welke panden in aanmerking komen. Als uw pand in aanmerking komt, ontvangt u hierover van ons een brief.

Randweg/Op de Klucht

Bij de Randweg/Op de Klucht en de kruising met de spoordijk zijn aanvullende werkzaamheden nodig. Zo moet de duiker (onderdoorgang voor water) onder de Randweg door compleet vervangen worden. In tegenstelling tot eerdere berichten is het daarom toch nodig om de Randweg voor circa twee weken af te sluiten voor verkeer. De totale herinrichting van deze kruising voeren we gefaseerd uit vanaf najaar dit jaar.

Brug Bieslook

Naar verwachting nemen we de fiets- en voetgangersbrug bij Bieslook dit najaar buiten gebruik voor een langere periode. De bruggen gaan eerder buiten gebruik dan we in eerste instantie dachten, dit heeft te maken met de gewijzigde bouwvolgorde en aanvullende werkzaamheden die nodig zijn om het spoor hier te realiseren. We nemen deze bruggen pas buiten gebruik ná de eerder genoemde tijdelijke afsluiting van de Randweg.

Locatie Uithoorn Station

Bouwverkeer

Dura Vermeer heeft tijdens de aanbesteding voorgesteld dat bouwverkeer geen gebruik maakt van de reguliere wegen in Uithoorn. Hoewel dat nog steeds het uitgangspunt is, kan bouwverkeer op dit moment nog niet overal gebruik maken van de vooraf bedachte bouwroutes. Deze moeten immers eerst aangelegd worden. Er is al een tijdelijke afrit vanaf de N201 aangelegd, ook de bouwwegen tussen de N201 en de Hoofdtocht zijn gereed. De aanleg van een tijdelijke brug voor bouwverkeer over de Hoofdtocht maakt dat bouwverkeer vanaf dit najaar tussen het opstelterrein en Aan de Zoom over de spoordijk en de bouwwegen rond het bouwterrein rijdt. Daarnaast maakt bouwverkeer gebruik van de busbaan voor werkzaamheden tussen de Faunalaan en de Wilhelminakade. In een enkel geval is het voor bouwverkeer niet mogelijk via de bouwwegen te rijden. Daar waar bouwverkeer regulier verkeer kruist zorgen we vanzelfsprekend voor een veilige situatie, bijvoorbeeld door tijdelijke verkeerslichten of verkeersregelaars in te zetten.

Locatie halte Uithoorn Centrum