Afbeelding
woensdag 10 mei 2023

Reageren op het ontwerp Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio

Jasmijn van Engelen

Het is eindelijk zover: het ontwerp beleidskader mobiliteit “Verbinden in verscheidenheid” is te vinden op de website van de Vervoerregio. Daar kan iedereen die geïnteresseerd is de komende zes weken het stuk lezen en hierop reageren. Het beleidskader is het belangrijkste document voor onze organisatie. Hierin staat wat de Vervoerregio vindt en welke kant de organisatie op wil met het verkeer en vervoer in onze regio. Mark Degenkamp, projectleider van het beleidskader bij de Vervoerregio, was gelukkig beschikbaar voor een interview in deze drukke tijden. Want hoe werkt het hele inspraak proces precies? En wat gebeurt er met de reacties? Mark: ‘Iedereen die een geschreven reactie stuurt, krijgt een antwoord.’

Even opfrissen: hoe zijn jullie tot deze voorlopige versie van het beleidskader gekomen?

Mark: ‘Het beleidskader gaat over de komende jaren. We hebben eerst binnen en buiten onze eigen organisatie geluisterd naar collega’s en opgeschreven wat we verwachten dat de komende jaren belangrijk wordt. Dat zijn vijf thema’s: duurzaamheid, bereikbaarheid, gezondheid, verkeersveiligheid en inclusiviteit. We hebben daarnaast aan onze bestuurders gevraagd: welke richting willen we op met die thema’s? Ook vroegen we aan experts hoe we die doelen kunnen bereiken. Dat leverde een eerste schets op van het beleidskader. Met die schets hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd met belanghebbenden om te vragen wat zij belangrijk vonden. Herkenden zij de thema’s en welke kant we op willen als regio? De vraag wat belangrijk wordt de komende jaren stelden we ook aan inwoners en reizigers, via een online vragenlijst. Alle reacties, tips en vragen die we kregen hebben we verwerkt. Daar is deze versie van het beleidskader uit gekomen.’

En die versie is sinds vandaag openbaar

Mark: ‘Dat klopt. Het stuk stond gisteren op de agenda van de regioraad. De regioraadsleden kregen het beleidskader iets eerder opgestuurd zodat ze het gisteren konden bespreken tijdens de vergadering. De reactie van de regioraadsleden is belangrijk omdat zij ook degenen zijn die het definitieve beleidskader uiteindelijk moeten goedkeuren, vaststellen heet dat.’

Wordt na de reactie van de regioraadsleden het stuk gelijk aangepast naar een nieuwe versie van het beleidskader?

Mark: ‘Nee, dat doen we later. Op 9 mei bespreekt de regioraad het document. Dat is de start van de inspraakperiode. Pas na de inspraakperiode wordt het stuk voor een laatste keer aangepast. Dan hebben we namelijk alle reacties binnen en kunnen we er één laatste versie van maken. Die versie is dan – als het goed is – de definitieve versie van het beleidskader. De regioraadsleden zijn ook raadslid in een gemeente in de regio. De gemeenten krijgen samen met het deze versie van het beleidskader een samenvatting van wat er tijdens de regioraadsvergadering is besproken. Zo kunnen ze lezen wat er al gezegd is en waar ze wellicht verder over willen spreken in hun gemeente.’

Hoe lang heeft iedereen om te reageren op het stuk?

Mark: ‘Dat is een goede vraag. Want onze veertien gemeenten hebben twaalf weken om te reageren, en alle andere belanghebbenden zes weken. Dat is mede door de wet bepaald. Er zit een verschil in omdat gemeenten meer tijd nodig hebben om in de gemeenteraad een document zoals dit te bespreken. Veel gemeenten willen dit stuk agenderen op een gemeenteraadsvergadering. Die vergadering is vaak maar één keer per maand. Daarom verschilt de hoeveelheid tijd die wettelijk verplicht is voor een reactie en krijgen de gemeenten langer de tijd om hun reactie op te stellen.’

Hoe kan er een reactie gegeven worden?

Mark: ‘Nou, om een reactie te geven moet je het stuk natuurlijk eerst kunnen lezen. Het beleidskader staat daarom op de website van de Vervoerregio. Iedereen kan het online lezen of downloaden. We vinden het belangrijk dat iedereen het stuk kan lezen, ook als iemand geen internet heeft. Daarom kan er ook een afspraak gemaakt worden om bij ons in het Regiohuis in Amsterdam Noord het stuk op papier te lezen. Daar ligt een geprinte versie van het beleidskader. Vervolgens kan iedereen reageren op het stuk. Gemeenten geven één reactie namens de hele gemeente. En een bedrijf, organisatie of bewoner kan gewoon reageren namens zichzelf. Een reactie sturen op het beleidskader kan bij voorkeur via de mail of maar eventueel ook via de post. We willen graag geschreven reacties krijgen zodat we die kunnen verwerken in de “nota van beantwoording”.’

Wat is dat, een nota van beantwoording?

Mark: ‘Dat is een document waarin we een antwoord geven op iedere reactie die binnenkomt. We kunnen waarschijnlijk niet alle wensen en voorgestelde veranderingen overnemen in het beleidskader. Daarom komt tegelijk met de definitieve versie van het beleidskader ook een nota van beantwoording uit. In die nota staat per reactie een antwoord op wat er met de reactie is gedaan. Hebben we iets overgenomen? Of juist niet? En waarom dan? Dat staat allemaal er in. Zo krijgt iedereen dus eigenlijk een antwoord op de reactie die ze sturen. Dat is wel zo netjes en fijn voor de inzender. Die kan zien wat ermee gedaan is.’

De nota van beantwoording en de definitieve versie van het beleidskader hoeven pas in augustus klaar te zijn. Is het dan nu tijd om even te ontspannen, totdat de reactieperiode voorbij is?

Mark: ‘Was het maar waar, haha. Ondanks dat de definitieve versie pas in augustus klaar moet zijn, kunnen we de binnenkomende reacties alvast verwerken in het stuk natuurlijk. Anders hebben we wel heel veel werk aan het eind van de zomer. Plus, de komende maanden geven we presentaties aan gemeenteraden. Dat zijn presentaties waarbij we de inhoud van het beleidskader uitleggen aan raadsleden. We leggen dan ook uit waarom dit beleidskader belangrijk is voor de gemeenten. Maar we beantwoorden geen politieke vragen. Het is dus een soort college over het document. Inmiddels hebben we al tien aanvragen voor zo’n presentatie. De agenda zit dus nog lekker vol.’

Reageren op het beleidskader?

Dat kan voor 21 juni 2023 met een schriftelijke reactie aan het dagelijks bestuur via: beleidskadermobiliteit@vervoerregio.nl

Of anders met de post aan:

Dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam
Onderwerp: reactie ontwerp Beleidskader Mobiliteit
Postbus 626
1000 AP Amsterdam

Om een afspraak te maken om het ontwerp beleidskader in het Regiohuis te lezen, kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van de Vervoerregio Amsterdam: 020-5273700.