Afbeelding
maandag 1 november 2021

Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg Hoofddorp: ‘Twee keer twee rijstroken’

Hilde Postma

De Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp zal een ingrijpende opwaardering ondergaan: hij wordt op het grootste deel uitgebreid naar twee keer twee rijstroken. Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer van de gemeente Haarlemmermeer en technisch manager binnen het projectteam Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg Peter van Halteren en Vincent van Laar, projectbegeleider van de Vervoerregio vertellen erover: ‘Hiermee verbeteren we de doorstroming tussen de N205 en A4 en de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de buurten. Nieuw-Vennep en Hoofddorp worden op een goede manier ontsloten waardoor je minder kruip-door sluip-door verkeer in nieuwe en toekomstige buurten krijgt.’

Doorstart Duinpolderweg

Het opwaarderen van de Bennebroekerweg was een onderdeel van het voormalige project Duinpolderweg waarmee de A4 verbonden zou worden met de Noordelijke Duin- en Bollenstreek in Zuid-Holland. Eind mei 2020 besloot de provincie Noord-Holland niet langer in te zetten op de hele scope van het project Duinpolderweg, maar alleen op de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205. Samen met de Vervoerregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland werkt de gemeente Haarlemmermeer hard aan deze verbinding om het nog steeds groeiende verkeer goed te kunnen verwerken. Dat verkeer neemt toe door nieuwe woningen en arbeidsplaatsen. In de studie is de Bennebroekerweg in drie delen opgeknipt. ‘Kijk’, zegt Peter van Halteren terwijl hij over het eerste deel rijdt, dat tegen de A4 ligt. ‘Dit stuk heet nog Bennebroekerweg en heeft eigenlijk nog de functie en uitstraling van een oud polderlint. Dit deel kan het verkeer in de ochtend- en avondspits nu al niet meer aan. We zouden de twee rijstroken die hier liggen kunnen verdubbelen met twee extra rijstroken aan de andere kant van het water. Dan zouden we ook een parallelweg kunnen toevoegen. Maar we zouden ook twee nieuwe rijbanen met twee rijstroken kunnen aanleggen in het weiland hiernaast, zodat de Bennebroekerweg de functie van parallelweg, fiets- en landbouwroute kan krijgen. We onderzoeken, beoordelen en werken beide opties uit. Beiden hebben natuurlijk voor- en nadelen. Uitgangspunt is een betere doorstroming voor het verkeer waarbij we ook rekening houden met de ruimtelijke ontwikkelingen in dit deel, zoals bijvoorbeeld Park21 en Schiphol Trade Park. Tegelijkertijd willen we de fietsroutes verbeteren en ook de kruispunten aanpakken.´

Viaducten

Bij de twee onderdoorgangen voor de spoorbanen houdt Peter van Halteren even stil. ‘Hier rijden de HSL en de intercity direct over het ene spoorviaduct en ligt er tien meter verderop ook het viaduct van het reguliere spoor. We moeten op dit punt goed onderzoeken hoe de uitbreiding tot tweebaansweg er hier concreet uit gaat zien. We willen de belangrijke ecologische waterloop onder de twee spoorviaducten behouden, zonder dat de bereikbaarheid van de spoorbanen voor calamiteiten- en onderhoudsverkeer in het gedrang komt. Ingewikkeld daarbij is dat de kolommen waar de viaducten op rusten niet in een rechte lijn staan en de onderdoorgangen eigenlijk te smal zijn.’ Een tractor passeert even verderop aan de linkerkant. ‘We willen ook de landbouwweg behouden voor agrarisch en ander langzaam verkeer – net als het fietspad. Dat heeft op dit punt onder de viaducten onze aandacht in beide opties. We overleggen momenteel ook met ProRail en het Waterschap om oplossingen te schetsen waar ook zij achter kunnen staan.’

Genieten van park

Als hij onder de viaducten doorrijdt, laat hij het tweede deel van het traject zien. ‘Hier heet het al Nieuwe Bennebroekerweg. De aanpassingen zijn hier makkelijker te maken’, zegt hij terwijl hij wijst op een brede groene middenberm. ‘Hier is ruimte genoeg voor de aanleg van extra rijstroken. We houden er ook rekening mee dat hier in de toekomst de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding Noordwijk-Schiphol kan komen te lopen dus we kijken extra goed naar kruisingen en rotondes en houden hier rekening mee in de verkeersberekeningen.’ Hij benoemt een ander punt van aandacht: ‘We willen als gemeente Haarlemmermeer er ook wel zorg voor dragen dat de bewoners van de nieuwe woonwijken hier nog wel goede toegang blijven houden tot Park 21. Dat is echt belangrijk, zodat de bewoners goed van het Park kunnen genieten. Er zijn al wat fiets- en voetgangersbruggen maar daar waar mogelijk willen we de toegankelijkheid van het park nog verder verbeteren.’

Overlast geluid huidige weg

Bij het derde en laatste deel van de Bennebroekerweg – tussen de Molenaarslaan en de N205 – zegt Peter: ‘Eigenlijk heb je hier op basis van het aantal auto’s dat hier rijdt geen twee keer twee rijstroken nodig. In principe kunnen we  blijven volstaan met de enkele rijstroken die er liggen. Maar de bewoners van de twee appartementencomplexen die hier liggen, hebben veel last van het geluid van de huidige weg. Daardoor onderzoeken we ook hier twee varianten om het traject toch af te buigen. De effecten van deze verplaatsing worden in beeld gebracht. Of de rotondes op de Nieuwe Bennebroekerweg allemaal gehandhaafd kunnen worden of dat ze vervangen worden door kruispunten met verkeerslichten is ook nog in onderzoek. Aan het eind van de Nieuwe Bennebroekerweg blijft in ieder geval een goede aansluiting met verkeerslichten op de N205, de Drie Merenweg. Bij het eerste deel verbeteren we de aansluiting met de A4.’

Veilige fietsoversteken

Vincent van Laar vertelt waarom de Vervoerregio mee doet met dit project: ‘De Vervoerregio investeert in dit project als financier – net als de Provincie Noord-Holland – omdat de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Dat geldt ook voor de fietsverbindingen. En er komen veilige fietsoversteken, dat is voor de Vervoerregio belangrijk! We houden hiermee de bereikbaarheid goed, waarmee we ook de woningbouw faciliteren.’

Reactie omgeving

Het project verkeert momenteel in de planstudiefase: ‘We onderzoeken voor de drie trajectdelen nog steeds goed welke aanpassingen precies nodig zijn. Arcadis maakt nu schetsen van alle opties voor de verschillende deeltrajecten. Ze brengen daarbij ook kruispunten in beeld en maken een raming van de schetsontwerpen. Daarnaast doen zij van de kansrijke alternatieven de effectbeoordeling. Daarna volgt een belangrijke stap in ons participatietraject, namelijk het tonen van het voorkeursalternatief aan bewoners en bedrijven in de omgeving. Wij vragen expliciet om een reactie van de omgeving. Deze wordt naast de rapportage van Arcadis en het advies van de commissie voor de Milieu Effect Rapportage input voor degenen die het besluit moeten gaan nemen. We werken hard om eind dit jaar, rond half december, een voorkeursalternatief vast te stellen. Dan zouden we snel verder kunnen met het maken van een definitief ontwerp, een bestemmingsplanwijziging en een MER-procedure en een vervolg op de participatie.’

Vincent van Laar: ‘Een compliment aan de samenwerkende partijen is echt op zijn plaats. Dit project gaat in een heel rap tempo, zeker gezien de grootte en omvang. We maken goeie progressie.’

De verwachte oplevering is in 2029.