Afbeelding
donderdag 15 september 2022

Uithoornlijn: Aanbrengen damwanden in de bocht van de spoordijk

Quin Biervliet | Vervoerregio Amsterdam

Er wordt al enige tijd hard gewerkt aan de bouw van de Uithoornlijn. In de bocht van de spoordijk zijn de grondwerkzaamheden in juli al gestart. Komende periode vinden hier veel werkzaamheden plaats, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van damwanden. Deze damwanden zijn nodig voor de stabiliteit van de spoordijk en worden de aankomende drie weken aangebracht aan de kant van de Wederik aan. Maandag wordt er een begin gemaakt met het intrillen van deze damwanden, later worden ook de damwanden langs enkele achtertuinen van de Wederik.

Door Ellen van der Klei

Aanbrengen damwanden: maandag 9 september tot en met vrijdag 7 oktober 2022

In de binnenbocht van de spoordijk wordt tussen Aan de Zoom en de overkluizing (nabij de plaats waar de spoordijk aansluit op de busbaan) een damwand aangebracht. De damwandplanken worden met een machine de grond ingetrild. Het trillen van damwanden veroorzaakt minder hinder voor de omgeving dan het traditionele slaan van damwanden. Toch kunnen omwonenden enige hinder van geluid en trillingen ervaren. Deze werkzaamheden zijn van maandag 19 september tot en met vrijdag 7 oktober 2022.

Daarnaast komt er een damwand nabij Wederik 66. Om deze locatie te bereiken, wordt tijdelijk een stuk van de watergang tijdelijk gedempt. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd om de damwandmachine op de juiste locatie te plaatsen. Deze damwandplanken worden tussen maandag 3 oktober en vrijdag 7 oktober 2022 de grond ingedrukt.

De werkzaamheden aan de damwanden zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. De werkzaamheden aan de damwanden worden met behulp van trillingsmeters worden gemonitord. Daarnaast worden er algemene maatregelen getroffen om hinder zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door de ondergrond nat te houden. Bouwverkeer rijdt vanaf de busbaan over de spoordijk richting Aan de Zoom (en andersom). Door gebruik te maken van deze route, kruist het bouwverkeer het fiets- en voetpad Aan de Zoom-Faunalaan niet.

Grondwerkzaamheden en plaatsen geluidschermen

Als de damwanden zijn aangebracht, wordt de watergang in de binnenbocht opnieuw geprofileerd en wordt de grond gevuld op de spoordijk achter de damwanden aan. Ook worden  drainagebuizen in de grond ingegraven, zodat het water goed wordt afgevoerd. Als de grondwerkzaamheden afgerond zijn, worden de kabels en leidingen voor de trambaan aangelegd. Deze werkzaamheden vinden in oktober en november plaats. Vervolgens worden in december geluidschermen langs beide zijden van de bocht van de spoordijk geplaatst. Hierna starten de wegwerkers op deze locatie naar verwachting begin 2023 met de aanleg van de trambaan zelf.